Adatkezelési tájékoztató

1.0 Az adatkezelő adatai:

1.1.  Adatkezelő neve: EVsOLUTION Kft., adószám: 27929405-2-11

1.2.  Adatkezelés helyszíne: 2500, Esztergom Babits Mihály út 10.

1.3.  Adatvédelmi Tisztviselő neve: EVsOLUTION Kft.

1.4.  Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: info@besen.hu

2.0 A Tájékoztató célja, hatálya
2.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az EVsOLUTION Kft. (2500, Esztergom Babits Mihály út 10., a továbbiakban: Szervezet) által alkalmazott adatvédelmi-, és kezelési elveket, és a Szervezet adatvédelmi-, és kezelési politikáját, amelyet a Szervezet, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

2.2. A Tájékoztató a Szervezet részére az adatkezelésben Érintettek által megadott személyes adat kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Szervezet által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szervezet különös tekintettel vette figyelembe a következő jogszabályokat:

a)  Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR),

b)  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Infotv.)

2013. c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

d)  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően).

e)  a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló

1995. évi CXIX. törvény.

1996. Fogalom meghatározások

E Tájékoztató vonatkozásában

3.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

3.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében: EVsOLUTION Kft.

3.3. Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

3.4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3.5. Honlap(ok): az Adatkezelő által, és/vagy felügyelete alatt és/vagy általa meghatározott tartalommal üzemeltetett honlap(ok).

3.6. Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által az üzemeltetett honlap(ok)on, és/vagy az Adatkezelő telephelyein nyújtott szolgáltatások összessége.

3.7. Érintett: az a természetes személy, aki a Szolgáltatások igénybevétele érdekében megadja „A kezelt Felhasználói személyes adatok köre pontban” felsorolt adatait.

3.8. Munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

3.9. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által az egyes Honlap(ok) üzemeltetéséhez, vagy a Honlap(ok)on keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, az érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az érintett azonosítására.

3.10.  Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3.11.  Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.12.  Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé

teszik;

3.13.  Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

3.14.  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem

lehetséges;
3.15. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
3.16. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy

egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

3.17. Rendszer: az Adatkezelő és/vagy partnerei interneten keresztül elérhető honlapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

4.0 A kezelt Felhasználói személyes adatok köre

Adatkezelési folyamat meghatározása Az adatkezeléshez kapcsolódó adatok
Tanfolyamok résztvevőinek adatkezelése Az Adatkezelő az általa tartott szakmai továbbképzésekhez kapcsolódóan rögzíti és kezeli a tanfolyamra jelentkezők személyes adatait.
Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, iskolai végzettség, munkahely.

Rögzítés: Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának helyszínén az érintettek személyes közreműködésével.
Tájékoztatás: Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának helyszínén rendelkezésre bocsátja az adatkezelési tájékoztatóját.

Tárolás: Az adatokat az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának helyszínén elzárva tárolják.
Megőrzés/megsemmisítés: Az adatok a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokban meghatározottak szerinti ideig kerülnek megőrzésre.Adatkezelési folyamat meghatározásaAz adatkezeléshez kapcsolódó adatokForgalmazott termékek értékesítéséhez kapcsolódó adatkezelésAz Adatkezelő az általa forgalmazott termékek forgalmazásához kapcsolódóan kezeli az érintettek személyes adatait.
Kezelt személyes adatok: Név, cím.
Rögzítés: Az adatok az érintettek közreműködésével (e-mail-ben, vagy telefonon) kerülnek megadásra.

Tájékoztatás: Az Adatkezelő a honlapján rendelkezésre bocsátja az adatkezelési tájékoztatóját.
Tárolás: Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatásnyújtása helyszínén üzemeltetett informatikai eszközökön tárolja az adatokat.
Megőrzés/törlés: Az adatok a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokban meghatározottak szerinti ideig kerülnek megőrzésre.Hírlevelek címzettjeinek adatkezeléseAz Adatkezelő az érintettek előzetes hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat közvetlen üzleti célú megkeresések külédése céljából. Kezelt személyes adat: Név, email cím, telefonszám.
Rögzítés: Honlapon való feliratkozás, telefonon történő megkeresés alapján.

Tájékoztatás: Az Adatkezelő a honlapján rendelkezésre bocsátja az adatkezelési tájékoztatóját.
Tárolás: Az Adatkezelő szolgáltatásának helyszínén üzemletetett szerveren kerül tárolása.

Megőrzés/megsemmisítés: A hozzájárulás visszavonását követően törlésre kerülnek az adatok.

5.0 Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

5.1. Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5.2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik az érintett IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan az érintett eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

6.0 Az Adatkezelés célja, jogalapja

6.1. Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések célja:

a) Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások és jelentések küldése;

b)  az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

c)  egyedi megkeresések adminisztrációja;

d)  az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének

elősegítése;
e) online tartalomszolgáltatás;

f) Szervezet internetes oldalán (oldalain) keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

6.2. Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az Adatkezelés célja, jogalapja pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

6.3. Amennyiben az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

6.4. Amennyiben az Adatkezelés során az érintettek adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre.

6.5. Az érintett a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.6. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

6.7. Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

6.8. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

6.9. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.10. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott Személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy

a)  a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak,

b)  a valóságnak megfelelnek, és

c)  a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

6.11. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e- mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

6.12. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a Szervezet jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

 1. Az Adatkezelés elvei, módja

7.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

7.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

7.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás

megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül –személyes adatot nem kezel, és nem gyűjt.

7.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át.

7.6. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését-, felhasználását-, és megváltoztatását. E kötelezettségek teljesítését az Adatkezelő minden olyan harmadik fél részére követelményként meghatároz, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 1. Az Adatkezelések időtartama

8.1. Az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig kezeli.

8.2. Az érintett által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 30 napon belül törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

8.3. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. A személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

 1. Az Érintettek jogai, érvényesítésük módja

9.1. Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

9.2. Levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható.

9.3. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az érintettet más módon is beazonosítsa.

9.4. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

9.5. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az Adatkezelő részére az érintett által regisztrált e- mail címéről küldött „Leiratkozás” tárgyú elektronikus levéllel mondhatóak le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisából a Felhasználó elektronikus levelezési címét törli, a hírlevél küldésre adott hozzájárulását visszavontként kezeli.

9.6. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

9.7. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
 1. b)  ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 2. c)  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.8. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az

érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.9. Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

9.10. Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott és az érintett által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa. Ebben az esetben az érintett Személyes adatait az Adatkezelő az érintett által megjelölt Adatkezelő részére .txt formátumban továbbítja.

9.11. Az érintett tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen:

a)  ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b)  ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

c)  ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 1. Külső szolgáltatók

11.1. Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban, vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár az érintett közreműködése által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által az érintettekről vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott érintetti aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy

más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek az érintett azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: FacebookIreland Inc., Google LLC, Instagram LLC., stb.

11.2. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 1. Adattovábbítás lehetősége

12.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.

12.2. Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.

12.3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 1. Az Adatkezelő Munkavállalóval összefüggő adatkezelések

13.1. Az Adatkezelő Munkavállalóiról az jogszabályban meghatározott személyes adatokat kezeli.

13.2. Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.

13.3. Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok határozzák meg.

13.4. Adatkezelő vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból az irodájában és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból. A felvételeket, ha azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 72 órán belül az Adatkezelő törli.

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

14.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

15.1. Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1- 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

15.2. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.